Gubitak zuba je pojava sa kojom se svaki čovek kad – tadu toku života suseće. Pored toga što estetski nije prijatno, gubitak zuba stvara kako funkcionalne tako i psihološke probleme.

25.04.2017

Uzroci koji prethode ovoj situaciji mogu biti različiti. Gubitak zuba može biti izazvan usled oboljenja meko – tkivnih struktura zubnog mesa, koje se u početku ispoljava upalo. Ukoliko se ne leči na vreme uz adekvatnu terapiju, upala će se proširiti do koštanih struktura, a u poslednjoj fazi izazvaće gubitak zuba.

Pravi pomak u lečenju bezubosti - implantati

Najprirodnija nadoknada zuba jesu zubni implantati. Nadoknade mogu biti fiksne ili mobilne i svaka ima svoje prednosti, ali i ograničenja. Zubni implantati predstavljaju pravi pomak u reševanju različitih oblika krezubosti i bezubosti, zato što pružaju mogućnost izrade protetskih nadoknada. Implanti se ugrađuju tamo gde je bio koren pravog zuba i preuzimaju njegovu ulogu. Njihova uloga je posebno od značaja u onim slučajevima gde se usled gubitka zuba stvara velika praznina između zuba. To su otežavajuće okolnosti za izradu protetskih radova – odnosno mostova i krunica.

Protetski radovi na implantatima donose mnoge prednosti: pre svega deluju preventivno i sprečavaju dalju resorpciju kosti, pomažu pri održavanju i uspotavljanju međuviličnih odnosa, poboljšava funkciju mišićnog tusa, govor se poboljšava, sprečava dalje brušenje susednih zuba, mobilne nadoknade su stabilne i pored toga deluje da zub i niče iz alveole.

Kada se radi implantacija?

Ako dođe do gubitka jednog ili više zuba, usled totalne bezubost. Jedna od indikacija je nedostatak delova viličnih kostiju i delova lica. Pored svojih prednosti implantologija ima i određene nedostatke. A pritom javljaju se i kontraindikacije koje mogu biti lokalne i opšte, ali i apsolutne i relativne. Sistemske bolesti poput dijabetesa, osteoporoze i maligna oboljenja spadaju u opšte kontraindikacije koje se mogu javiti. Apsolutne kontraindikacije koje se mogu javiti su teška oboljenja jetre ili bubrega ili pak infarkt miokarda. Lokalne kontraindikacije koje se mogu javiti su loša higijena usne duplje, tumori i infekcije kao i nepovoljni međuviličini odnosi.

implanti za zube

Materijal od koga se prave implantati treba da bude u skladu sa biološkim ulogama živih tkiva, njegova interakcija sa njima treba da bude na minimalnom nivou. Pored toga materijal mora da bude i biološki inertan. A tkivne tečnosti ne smeju da svojim delovanjem izazivaju promene. Materijal koji odgovara ovim zahtevima je plazmirani titanijum i koristi se za izradu savremenih implantata.

Implantati se mogu opteretiti

Treba znati da postoji mogućnost javljanja opterećenja implantata koje može biti rano, neposredno i kasno. Neposredno opterećenje implantata obuhvata postavljanje kako privremenih tako i konačnih zubnih nadoknada 48 sati od postavljanja implanata. Rano opterećenje odnosi se na postavljanje zubnih nadoknada u periodu između 48 sati i tri meseca od kada su implantati ugrađeni. I kasno opterećenje podrazumeva postavljanje zubnih nadoknada u vremenskom razmaku između tri i šest meseci od trenutka ugradnja zubnih implantata.

Implantati su uspešno postavljeni ukoliko su govor i žvakanje olakšani, nema bolova i infekcija. Lečenje zubnim implantatima je uspešno ukoliko i nakon deset godina, 80% ugrađenih implantata ispunjava gore navedene kriterijume.

poziv
Zakažite pregled